تقدیرنامه

 • واحد تولیدی نمونه استان 93

 • واحد نمونه بهداشت سال 85

 • پروانه ساخت خمیر مایه تر

 • پروانه بهداشتی ساخت خمیر مایه خشک فعال فوری

 • صادر کننده نمونه سال 1389 کشور

 • واحد برتر ايمني و سلامت كار در سال 1392

 • واحد نمونه بهداشت سال 93

 • واحد نمونه ایمنی و بهداشت 93

 • واحد نمونه صنعت در سلامت نيروي كار 91

 • واحد نمونه صنعت در سلامت نيروي كار 92

 • واحد نمونه صنعتي 86

 • پروانه بهره برداري خمی مایه رضوی

 • صادرکننده نمونه 91

 • صادرکننده نمونه استانی 92

 • صادرکننده نمونه سال 87

 • گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده استانی سال 1395

 • واحد نمونه صنعتی خراسان رضوی در سال 96

 • برند برتر سال 96

 • نمونه صنعتي 87 اداره صنايع

 • صادرکننده نمونه استانی سال 93

 • گواهینامه استانی رعایت حوق مصرف کنندگان

 • صادرکننده نمونه ملی سال 1394