غرس 350 نهال در شرکت خمیرمایه رضوی توسط مدیران کارشناسان و پرسنل

غرس 350 نهال در شرکت خمیرمایه رضوی توسط مدیران کارشناسان و پرسنل

روز گذشته مورخ 96/12/22 (سه شنبه) تعداد 350 اصله نهال درخت کاج به همت مدیرعامل شرکت ، مدیران ، کارشناسان و سایر پرسنل در بلوار ورودی شرکت و سایر محوطه های داخلی کاشته شد.


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی