غرس 350 نهال در شرکت خمیرمایه رضوی توسط مدیران کارشناسان و پرسنل

غرس 350 نهال در شرکت خمیرمایه رضوی توسط  مدیران کارشناسان و پرسنل
انتشار : 1396/12/23

غرس 350 نهال در شرکت خمیرمایه رضوی توسط مدیران کارشناسان و پرسنل

روز گذشته مورخ 96/12/22 (سه شنبه) تعداد 350 اصله نهال درخت کاج به همت مدیرعامل شرکت ، مدیران ، کارشناسان و سایر پرسنل در بلوار ورودی شرکت و سایر محوطه های داخلی کاشته شد.
[TICKET]

اشتراک گذاری