اجرا و پیاده سازی سیستم تعالی سازمانی در شرکت خمیر مایه رضوی

جلسه ارزیابی تعالی سازمانی شرکت خمیر مایه رضوی با حضور مدیرعامل محترم،مدیر تعالی شرکت، اعضای کمیته های تعالی سازمانی و ارزیابان محترم دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت، در روز یکشنبه مورخ 14 بهمن ۱۳۹۷ در سالن کنفرانس این شرکت برگزار گردید.

هدف از برگزاری، بررسی همه جانبه سازمان و تعیین نقاط قوت و نواحی قابل بهبود در زمینه های مختلف است. سؤالات تیم ارزیابی بر مبنای الزامات مدل تعالی سازمانی از اعضای کمیته های تعالی و کارکنان شرکت پرسیده می شود و بر اساس مستندات ارائه شده، ارزیابی به روش شبیه سازی جایزه، مدلسازی می گردد. EFQM بنياد مديريت كيفيت اروپايي بوده و هدف از تعالی سازمانی ارتقاء سیستم در تمامی ابعاد و كسب رضایت کلیه ذی نفعان می باشد.

فرایند خودارزیابی به سازمان اجازه می دهد به طور شفاف زمینه های قابل بهبود خود را شناسایی کند و برنامه هایی در قالب اقدامات و پروژه های بهبود در سازمان طرح ریزی نماید.


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی